Què diuen les lleis?

El nostre Estat de Dret es fonamenta en el principi de legalitat i de jerarquia normativa (Constitució Art 9.3), per la qual cosa “Manquen de validesa les disposicions que contradiguin una altra de rang superior” (Codi Civil Art 1). La interpretació vàlida de les lleis educatives i en particular de l'Educació Inclusiva o personalitzada com a dret humà fonamental de tots els estudiants és la que es realitza a la llum de la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya, com preceptua la Carta Magna Article 10.2.

Quan un ciutadà desitja exercir un dret o un deure d'un tractat internacional ratificat per l'Estat Espanyol, ningú pot oposar en contra seva cap llei interior (Convenció de Viena Article 27).

Conegui la legítima interpretació de les lleis educatives en l'Estat Espanyol, de la mà de prestigiosos juristes especialitzats.